news-details
Ekonomija

Od ponedjeljka 18. maja crnogorske plaže ponovo u funkciji

 -Kupališta i privremene lokacije u zoni Morskog dobra biće staviljene u funkciju u skladu sa preporukama NKT, a zasada je procjena da će to biti 18. maja-zaključio je danas. Upravni odbora Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom na elektronskoj sjednici

-Korisnici/zakupci kupališta, pristaništa i privezišta oslobađaju se od dostavljanja činidbene garanacije za dobro izvršenje ugovora za 2020. Svim korisnicima i zakupcima omogućava se plaćanje godišnje naknade za 2020. u većem broju rata, uz obavezu dostavljanja bankarske garancije, s tim da poslednja rata dospijeva najkasnije do 1.decembra 2020. -ističe se u zaključima.

Zakupci koji su hotelske objekte stavili u funkciju za potrebe karantina, oslobađaju se plaćanja godišnje naknade za cijelu 2020. 

-Omogućava se zakupcima koji imaju zaključene dugoročne investicione ugovore zastoj u realizaciji ugovorenih obaveza, u periodu od 90 dana, računajući 1.april 2020. Korisnicima ugostiteljskih objekata – restorana u zoni morskog dobra koji rade 12 mjeseci, odnosno tokom cijele godine, biće izvršeno umanjenje godišnje naknade za period od 90 dana, odnosno za period kada su ugostiteljski objekti bili zatvoreni-navodi se u zaključcima Upravnog odbora Morskog dobra.